1. Warsztaty UX (dalej Warsztaty) to warsztaty organizowane przez WitFlow ux & usability studio (dalej Organizator) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15.
2. Miejscem, w którym odbywają się Warsztaty jest IdeaPlace we Wrocławiu przy placu Solnym 15 (dalej Miejsce Warsztatów).
3. Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w Miejscu Warsztatów.
4. W Warsztatach może wziąć udział maksymalnie 30 osób. Aby wziąć udział w Warsztatach należy wziąć udział w zapisach ogłoszonych przez Organizatora i dostać od niego informację zwrotną o akceptacji uczestnictwa. Osoba, która dostanie taką wiadomość staje się uczestnikiem Warsztatów (dalej Uczestnik).
5. Osoby, które znalazły nie znalazły się na liście Uczestników, zostają wpisane na listę Uczestników Rezerwowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wpuszczenia na Warsztaty Uczestnika bez podania przyczyny.
7. Uczestnicy muszą pojawić się w Miejscu Warsztatów najpóźniej 15 minut po ich rozpoczęciu.
8. Po przekroczeniu czasu określonego w punkcie 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników osób, których nie ma w Miejscu Warsztatów
9. W przypadku zaistnienia sytuacji z punktu 7. Organizator wpisze na listę Uczestników kolejne osoby z listy Uczestników Rezerwowych znajdujące się w Miejscu Warsztatów.
10. Przedstawiciele Organizatora mogą rejestrować przebieg Warsztatów za pomocą aparatów i/lub kamery.
11. Biorąc udział w Warsztatach Uczestnicy zgadzają się rejestrowanie i używanie ich wizerunków w materiałach związanych z Warsztatami i inną działalnością Organizatora (m.in. zamieszczanie ich w mediach społecznościowych, ofertach, prezentacjach), zrzekając się przy tym jakichkolwiek praw do zarejestrowanych materiałów oraz wynagrodzenia.
12. Organizator mając na względzie zasady współżycia społecznego dopuszcza zgłoszenie przez Uczestnika prośby o usunięcie zarejestrowanego materiału z jego udziałem. Decyzja odnośnie usunięcie materiału należy tylko do Organizatora i jest ostateczna.
13. Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek praw do pomysłów i realizacji powstałych w wyniku Warsztatów.
14. Uczestnik, poprzez udział w Warsztatach, akceptuje niniejszy Regulamin.